Zariadenie opatrovateľskej služby

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 Zákona  č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

V zariadení opatrovateľskej služby sa:

a) poskytujú:

Odborné činnosti

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia

Obslužné činnosti

  • ubytovanie
  • stravovanie
  • upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

b) zabezpečuje:

  • ošetrovateľská starostlivosť

c) utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

 

Zariadenie má schválenú kapacitu 140 miest v 74 izbách s príslušenstvom na piatich nadzemných podlažiach. Izby sú dvojlôžkové a jednolôžkové za príplatok. Na štvrtom nadzemnom podlaží je 12 dvojlôžkových izieb pre imobilných prijímateľov sociálnych služieb. Prijímatelia sociálnej služby  sú ubytovaní v malometrážnych bytoch, ktoré pozostávajú z chodby, kuchyne, izby, WC a sprchového kúta. Sú vybavené nábytkom a elektrospotrebičmi.
Zariadenie nemá vlastnú kuchyňu, má zriadenú výdajňu stravy. Strava pre prijímateľov sociálnej služby je dovážaná v termosoch. Prijímatelia sociálnej služby sa stravujú v jedálni zariadenia, kde sú im podávané raňajky, obedy a večere. Čiastočne mobilní prijímatelia sociálnej služby dostávajú stravu priamo do bytov v termosoch. Prijímatelia sociálnej služby ubytovaní na podlaží pre imobilných sa stravujú vzhľadom na svoj zdravotný stav buď v jedálni na tomto podlaží, alebo priamo na izbách.

© 2024 | zosnezabudka | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist