Opatrovateľská služba

Ďalšie služby občanom mesta Myjava, odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, realizované prostredníctvom zariadenia opatrovateľskej služby:

Terénna sociálna služba, poskytuje sa v prirodzenom prostredí klienta

Zariadenie zabezpečuje v zmysle § 41 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, občanom mesta Myjava odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby a stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a sú odkázaní na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách podľa prílohy 4 citovaného zákona.

Ďalej zabezpečuje podpornú sociálnu službu, ktorou je odľahčovacia služba. Občanovi odkázanému na pomoc inej fyzickej osoby, ktorý je opatrovaný fyzickou osobou, ktorej je poskytovaný peňažný príspevok na opatrovanie, sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac 8 hodín mesačne.

© 2019 | zosnezabudka | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist